ZASADY I PRZEBIEG KONKURSÓW REFERATÓW 1. Odbywają się trzy konkursy referatów w następujących kategoriach:     a. studenci studiów inży...

KONKURS REFERATÓW

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSÓW REFERATÓW

1. Odbywają się trzy konkursy referatów w następujących kategoriach:
    a. studenci studiów inżynierskich,
    b. studenci studiów magisterskich,
    c. doktoranci i absolwenci.

Jeżeli autorzy danego referatu są z różnych stopni studiów, Jury bierze to pod uwagę. Wygłoszenie referatu może odbyć się w panelu dowolnego stopnia odpowiedniego dla Autorów.

2. Referaty są oceniane przez Jury złożone z pracowników naukowych Wyższych Uczelni Technicznych. Pracą Jury kieruje Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji EUROINŻYNIER, w obecnej edycji - Dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK.

3. Referaty przed konkursem podlegają recenzji. Treść referatów i recenzji jest dostępna dla Członków Jury.

4. Jury ocenia referaty na specjalnie przygotowanych kartach ocen wg. następujących kryteriów:
    a. zgodność tematu z tematyką Konferencji,
    b. wkład własny autora (autorów),
    c. oryginalność podejścia,
    d. wykorzystane piśmiennictwo,
    e. poruszana tematyka, a rok studiów autora (autorów) (wiedza wykraczająca poza program studiów),
    f. sposób prezentacji.
W odniesieniu do każdego z podpunktów od a do f, Jury może przydzielić maksymalnie 10 punktów.

5. Czas przeznaczony na prezentację nie może przekroczyć 10 minut. Na minutę przed upływem należnego czasu Uczestnik zostanie o tym poinformowany sygnałem dźwiękowym. Podwójny sygnał dźwiękowy oznacza wyczerpanie czasu przeznaczonego na prezentację a tym samym konieczność jej zakończenia.

Limit czasu ma na celu przebieg Konferencji zgodnie z uprzednio opublikowanym programem – eliminując duże opóźnienia.

6. Po każdym panelu referatów przewiduje się czas na dyskusję z Prelegentami (około 30 minut). Chęć udziału w dyskusji można zgłaszać po każdym referacie za pośrednictwem rozdawanych przez Organizatorów kart zgłoszeń, na których zapisuje się pytania do Uczestników konkursu. Następnie pytania są przekazywane autorom, by mieli czas przygotować stosowne odpowiedzi. Kolejność omawianych w dyskusji referatów jest taka sama, jak w panelu ją poprzedzającym.

7. Po zakończeniu ostatniego panelu referatów następują obrady Jury, podczas których na podstawie ocen, recenzji każdego z referatów oraz dyskusji zostają wyłonieni zwycięzcy.

8. W każdym z konkursów (I, II, III stopień studiów) przyznawane są nagrody oraz ewentualne wyróżnienia.

Ponadto w każdym z trzech konkursów przyznawana jest jedna nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za najlepszy referat spoza Politechniki Krakowskiej na danym stopniu studiów.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] i tel. 12 628 22 37,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji oraz udziału w IX Konferencji EUROINŻYNIER,

4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane,

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późniejszymi zmianami).

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od momentu dobrowolnej rejestracji na Konferencję EUROINŻYNIER do końca roku akademickiego 2018/19,

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,

11) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Obsługiwane przez usługę Blogger.